Adatkezelés Profix Kft

ProFix-MedMax

Tisztelt Felhasználónk!
Az alábbiakban röviden összefoglalva szeretnénk Önt tájékoztatni a 2018. május 25-én életbe lépett GDPR (General Data Protection Regulation, magyarul Általános Adatvédelmi Rendelet) előírásaival összhangban meghozott adatkezelési szabályainkról.
A Profix Computer Kft. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3. 2/2., Cg.: 06-09-004871, a továbbiakban: „Profix”) tevékenysége során az alábbiakban meghatározott feltételek szerint kezeli a személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személyek (a továbbiakban: „Érintettek”) személyes adatait.

 

I. A tevékenység folytatása

1) Jogszabályi háttér

A Profix mint adatkezelő, tevékenysége során garantálja az e pontban felsorolt törvényekben meghatározott jogok érvényesülését, gondoskodik az Érintettek személyes adatai kezelésére előírt követelmények teljesüléséről:

. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);

. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, („GDPR”);

2) A tevékenyég gyakorlásának szabályai, az adatkezelés jogalapja

A Profix az Érintett hozzájárulása esetén szerződés teljesítés, ügyfélszolgálati kapcsolattartás céljából a II. 1) pontban meghatározott személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli.

Az Érintett bármikor díjmentesen jogosult a hozzájárulását visszavonni, módosítani.

 

II. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja

1) A kezelt adatok köre az Érintettre vonatkozóan

a) név, címadatok, számlacím;

b) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek;

c) telefonszám(ok);

d) e-mail cím;

e) bankszámla számok;

f) adószám;

g) előfizetések adatai (pl. licence szám);

h) ügyfél elégedettségi visszajelzések;

i) különböző szolgáltatások, adatok, alkalmazások használatára vonatkozó felhasználási információk;

j) telefonos ügyintézés során keletkezett hangfelvételek;

k) orvos nyilvántartási száma (pecsétszám).

2) Az adatkezelés célja

a) Érintett azonosítása, kapcsolattartás;

b) szerződés teljesítése;

c) a Profix szolgáltatásainak ajánlása.

 

III. A személyes adatok kezelésének ideje

A Profix az adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a szerződéses jogviszony megszűnéséig illetve egyéb jogszabályokban maghatározott határidőig (pl. adótörvény) kezeli.

 

IV. A személyes adatok tárolásának módja

A Profix az adatokat keletkezésük módjának megfelelően írásban, vagy a dokumentumról készített elektronikus másolat formájában, illetve elektronikus formában tárolja.

 

V. A személyes adat továbbításának esetei

1) A Profix könyvelését külső könyvelő cég végzi. A könyvelő cég felé személyes adatok továbbítása történik. A Profix az Érintett személyes adatai közül kizárólag a számlán kötelezően feltüntetendő adatokat (név, cím, adószám) továbbítja könyvelője felé. A könyvelő cég saját tevékenységén belül szintén felelősséggel tartozik a személyes adatok kezelése során a jogszabályokban meghatározott szabályok betartásáért.

 

VI. Az érintett jogai

1) A GDPR 12-23. cikkei alapján az alábbiakban felsorolt jogaival élhet:

a) Tájékoztatáshoz való jog

b) Az érintett hozzáféréshez való joga

c) Helyesbítés joga

d) Törléshez való jog

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog

f) Adathordozáshoz való jog

g) Tiltakozás joga

h) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Az Érintett a VI. 1) a)-h) pontokban felsorolt jogainak gyakorlása miatti kérelmét elküldheti e-mailben az info@medmax.hu címre, vagy postai úton a 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3. 2/2. címre.

Az Érintett kérelmének a Profix a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül írásban eleget tesz.

 

Kérjük a fentiek tudomásulvételét,

Köszönettel:

Profix Computer Kft.